Search This Blog

Wednesday, September 12, 2012

Teaching Shapes to Kids: Meet Recta Dad!

Here we go, meet the head of the Shape Family, Recta Dad!
 

Recta Dad is not just your ordinary free clip art. This free clip art for kids is designed to teach them the shape Rectangle. What more? you may also use it to teach the color Blue! You may print the colored version for your projects and activities, or use the non-colored version as free coloring page for kids.

Can you share a game or a fun activity on how we can use this free clip art to teach kids? Feel free to leave your comment.

Teaching Shapes to Kids: Meet Mama Circa!


Meet the kindest member of the Shape Family - Mama Circa!


Mama Circa loves the shade of red. All her things are colored red and pink. She has a circle mirror to match her circular comb. She always cook circle pancakes, and serves them in circle plates.
Read the love story of Recta Dad and Mama Circa.

You may click on the  free clip art to use it in your projects and activities instantly! The non-colored free clip art can be used as a coloring page for kids.

Love Story of Recta Dad and Mama Circa

Recta and Circa met when they partied
soon became friends until they married

Recta Dad:
On their wedding day Recta pronounced,
In problems, I like the way how you bounce

You love red, and I love blue
put them together, what a perfect hue!
and so I believe I am meant for you
forever I'll be in love with you!

Mama Circa:

Your rectangular shape just look so strong
by choosing you, I know I can't be wrong
Today, we'll start a Shape family
We'll watch out soon for the coming of our baby!

Monday, September 10, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao: Mga Pananagutang Kaakibat ng mga Karapatan


MONDAY September   10,  2011                    
TUESDAY September   11,   2011                    
WEDNESDAY   Sept.  12,  2011                      
10:00 – 11:00

Edukasyon sa Pagpapakatao
LC. 2.4    
Naipapakita sa pamamagitan ng kaayusan sa paggawa ang pagmamahal sa kapwa at sa bayan.

I.             
A)   Napatunayan ang kahalagahan ng disiplina  sa pagpapairal ng kaayusan sa paggawa
B)     Nabibigyan diin ang kahalagahan ng disiplina sa paggawa.

Monday, September 3, 2012

Edukasyong Pagpapakatao: Kahalagahan ng Mamamayan


MONDAY  September 3,2011                       10:00 – 11:00
TUESDAY September 4, 2011                       10:00 – 11:00
WEDNESDAY September 5, 2011                 10:00 – 11:00


Edukasyong Pagpapakatao III – NS
LC. 2.3 Nakilala na ang paggawa ay nag- uugnay sa bawat kasapi ng lipunan
                 I.                  A.           Napapahalagahan ang karapatan ng bawat mamamayan.
                        B.           Natutukoy ang karapatang taglay na yaman at buhay ng bawat tao.
                        C.           Naipapahayag ang karapatan ng bawat isa.
           

Tuesday, August 28, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao III: Solidarity at Subsidiary


TUESDAY  August 28,2011             10:00 – 11:00
WEDNESDAY August 29, 2011      10:00 – 11:00
THURSDAY August 30,2011           10:00 – 11:00

Edukasyon sa Pagpapakatao

LC. 2.2 Napapahalagahan na ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihang  panlahat.
                 I.           
A. Nagbibigyang halaga ang prinsipyo ng solidarity at subsidiary sa paggamit ng kabutihang panlahat.
B.  Naipapaliwanag ang kahulugang  prinsipyo at ang naidudulot ng pagkakabuklod at     pagbabalikatan sa lipunan.
C.   Nakagagawa ng mga hakbang at paraan upang patuloy na maisabuhay ang prinsipyo tungo sa pagkamit ng kabutihang panlahat.

Thursday, August 23, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao III: Makatao at Maunlad na Lipunan Kalooban ng Diyos


Thursday – August 16, 2011
Monday - August 20, 2012 (End of Ramadan) - No Classes
Tuesday - August 21, 2012 (Ninoy Aquino Day) - No Classes
Wednesday – August 22, 2011
Thursday- August 23, 2012

Edukusyon sa Pagpapakatao
LC 2.1
               Naipaliliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihang panlahat
                 I.                    A . Naipaliliwanag ang mga salik sa paghubog ng makatao at maunlad na lipunan
        B.  Nasusuri ang pangunahing simulain sa paglikha ng makataong panlipunan

Saturday, August 27, 2011

Kurba ng Demand (Lesson Plan in Microeconomics)

I.       Layunin

 A.Panlahat: Napapahalagahan ang kaalaman sa maykroekonomiks bilang isang karaniwang kinsyumer o mamimili.

 B.Tiyak: Pagkatapos talakayin ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
 1.      nabibigyan ng kahulugan o interpretasyon ang iskedyul at kurba ng demand;
 2.      nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand; at
 3.      naipapaliwanag ang kaugnayan ng demand sa presyo ng kalakal at paglilingkod.

Monday, August 22, 2011

Introduksyon sa Maykroekonomiks: Lesson Plan sa Ekonomiks (High School)

LECTURE NOTES

Araw:  Monday – Wednesday                                                   3 Araw             
Petsa:  August 22-24, 2011                                                       Kurso: Araling Panlipunan                   
Year at Seksyon: IV – RR                                                        Oras:   3:00 – 4:00 pm
                           IV – CS                                                                    4:00 – 5:00 pm

Friday, May 20, 2011

The Doctor, the Lawyer, the Engineer, and the Teacher

There were four ! A doctor, a lawyer, an engineer, and an educator! The doctor says " I am so blessed! I have several cars but I still take time to cure the poor for free! The lawyer says, " I am so blessed! I have acquired several real estates but, I still give time to provide my services to the poor for free! The engineer says " I am so blessed! I have a grand house, and I had build bridges, buildings, schools, and still provide my services building homes for the poor for free! .....Now, the educator was just listening and being so silent, the three asked him "How about you? What have you done to help the poor? The educator exclaimed! Well, I am so blessed, I don't have much! but I educated the three of you!
Contributed by:
Mr. Harry Andrada
San Fernando City, La Union

Popular Posts

Follow by Email

Translate