Search This Blog

Thursday, August 23, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao III: Makatao at Maunlad na Lipunan Kalooban ng Diyos


Thursday – August 16, 2011
Monday - August 20, 2012 (End of Ramadan) - No Classes
Tuesday - August 21, 2012 (Ninoy Aquino Day) - No Classes
Wednesday – August 22, 2011
Thursday- August 23, 2012

Edukusyon sa Pagpapakatao
LC 2.1
               Naipaliliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihang panlahat
                 I.                    A . Naipaliliwanag ang mga salik sa paghubog ng makatao at maunlad na lipunan
        B.  Nasusuri ang pangunahing simulain sa paglikha ng makataong panlipunan

                
       II.          Nilalaman
                              Paksa :  Makatao at maunlad na Lipunan kalooban ng Diyos
                              Sanggunian :  Sa mahal kong Bayan III ph. 4&5
                              Kagamitan: Tsart, Aklat,Larawan
                              Pagpapahalagang Lilinangin > Kabutihang Panlahat
              III.          Pamamaraan
A.     Pagganyak
1.      Ano ang kaulugan ng lipunan?
2.      Batay sa larawan, ano- anong nakasulat ang pinakamalapit sa sentro at  ang pinkamalayo?
B.     Gawain
Gumawa  ng bilog ng maggiging simbolo ng iyong sarili. Magsulat ng salita o mga salita sa tabi ng bawat X upang maipakita kung ano ang sinisimbolo nito. Ang mga salik ay ilayo o ilapat sa X depende sa kanilang ugnayan sa iyo.
C.     Pagsusuri
1.      Ano ang kahulugan ng konstelasyon na iyong ginawa?
2.      Ano ang kahulugan ng malayo at malapit sa ekis?
3.      Ano ang naidudulot ng lipunan sa iyo?
4.      Ano ang kasalakuyang sitwasyon sa ating lipunan?
D.     Paghahalaw
Ano ang dapat na kalakaran  ng isang lipunan upang mapanatili ang pagkakabuklod nito tungo sa isang makatao at maunlad na lipunan?
1.      Mataas na kamalayan ng mga mamamayan sa moral,ispiritwal at etnikong batayan ng isang lipunan?
a., b., & c - ph.7

2.      Makatarungan Istrukturang Panlipunan
3.      Pagkakabuklod para sa kabutihan panlahat
4.      Ang lipunan at kabutihang panlahat
Iisang  tunguhin…
Kabutihang Panlahat

              IV.          Pagtataya
Ipahyag ang pagsang –ayon  o pagtutol =  Pangangatwiran
1.      Ang personal na kabutihan ayhindi dapat sumalungat sa kabutihang panlahat.
2.      Anong uri ng lipunan ang higit na nakakatullong sa mga mamamayan sa pagtamo ng personal na kaganapan?
               V.          Takdang aralin
Gumawa ng  konstelasyon  ng iyong sarili. Magsulat ng salita sa tabi nito kung sino at ano ang simbolo nito. Ang mga salik ay ilayo o ilapit depende sa kaugnayan.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Follow by Email

Translate