Search This Blog

Monday, September 3, 2012

Edukasyong Pagpapakatao: Kahalagahan ng Mamamayan


MONDAY  September 3,2011                       10:00 – 11:00
TUESDAY September 4, 2011                       10:00 – 11:00
WEDNESDAY September 5, 2011                 10:00 – 11:00


Edukasyong Pagpapakatao III – NS
LC. 2.3 Nakilala na ang paggawa ay nag- uugnay sa bawat kasapi ng lipunan
                 I.                  A.           Napapahalagahan ang karapatan ng bawat mamamayan.
                        B.           Natutukoy ang karapatang taglay na yaman at buhay ng bawat tao.
                        C.           Naipapahayag ang karapatan ng bawat isa.
           

   II.          Nilalaman
        Paksa:                Aralin 3
                                  Kahalagahan ng mamamayan
        Sanggunian:        Sulo ng Buhay III, ph. 11-15
        Kagamitan:         Tsart, aklat, larawan, /puzzle      
Pagpapahalagang lilinangin > Pagpapahalaga sa karapatan             
              III.          Pamamaraan
A.     Balik – aral
Ano ang pagkakakilala ng      a) Solidarity at Subsidiarity
                                             b) Interes at Responsibilidad
B.     Pagganyak:  Unawain
Ang tao ,maliit man o malaki ay mahalagang tungkulin. Ito ay ang karapatan na tataglayin hanggang may buhay.
C.     Gawain
Basahin ang tula. Unawain ang kahulugan ng karapatan. Ph. 11- 12
D.     Pagsusuri / Pagtalakay
1.      Ano ang isinasaad ng pamagat ng tula?
2.      Bakit napakahalaga ng karapatan?
3.      Anu- ano  ang karapatan ng bawat tao na tinataglay?
4.      Ano ang naitutulong ng karapatan sa atin?
E.      Paghahalaw – tuon
Basahin at unawain
Bawat nilalang ay mga mga pantay na karapatang tinatamasa sa buhay na ito.  Ang mga karapatang ito ay nagbibigay ng malayang pamumuhay, ngunit kailangan itong ilagay sa tama at di – marapat na abusuhin ang mga karapatang ito.
F.      Pagsasabuhay
Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon.
1)      Tuwing breaktime, nakikita mo ang is among kaklase na walang kasama, walang nagnanais na siya’y maging kasama. Ang dahilan ay siya’y pangit.
2-5 = ph. 14-15
G.     Pagpapatibay
Unawain:     Halaga ng piso? Limang Piso? Isang libo? Isang milyon?
                       Talakayin ang nilalaman nito? 1-5
Karapatan : Paano nakikita.
1-     5
              IV.          Pagtataya
Hanapin ang mga salitang tumutukoy sa pahayag ng bawat bilang
Hanapin sa puzzle
1)      Taglay ng lahat ng tao ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________.
2)      Kinabibilangan ng tao _____________.
3)      May ________ ang karapatan.
4)      Bumubuo ng lipunan  ____________.
5)      Pagtuturig sa karapatan _________.
6)      May karapatan ang mga ___________.
               V.          Kasunduan
1)      Pantay ba ang pagtatamasa sa mga karapatan?
2)      Paano masusukat ang halaga ng ating  karapatan?
3)      May pananagutan ba sa Diyos ang taong mapagsamantala sa karapatan?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Follow by Email

Translate